సిటుకేస్తే పోయే ప్రాణం సాంగ్ లిరిక్స్ – Situkesthe Poye Pranam Song Lyrics – Ganu Folks

Situkesthe poye pranam song lyrics available in both Telugu and English. Situkesthe Poye Pranam Song Lyrics In Telugu: ఏములాడ రాజన్న దేవుణ్ణి అడుగేనీ మీదున్న ఇట్టంకొండగట్టు అంజన్న స్వామినిమొక్కినానే నీకు రావొద్దు కట్టం సిటుకేస్తే పోయేటి ప్రాణానికిప్రేమ సిక్కులు పెట్టినవేందేబండ తేరు ఉండేటి నా గుండెకిఇన్ని భాదలు పెడుతున్నవేందే ఆ దేవుని మీద మన్ను వోయ నీ ప్రేమకు బాకిలేదే ప్రేమగా తింటే పోతాలేదులే నీ మీదే ప్రాణమయే పిల్ల … Read more